Samarbejdsbetingelser

1. Generelt

Medmindre andet er aftalt skriftligt, gælder disse Samarbejdsbetingelser for enhver form for juridisk rådgivning, der udføres af Stæhr Schütze Ingemann Advokatanpartsselskab (”SSI”), CVR nr. 36 07 99 75.

Samarbejdsbetingelserne gælder for opgaver, der overlades til SSI efter den 1. september 2018.

SSI leverer juridisk rådgivning til offentlige myndigheder, offentligt ejede selskaber og private virksomheder inden for virksomhedens specialeområder.

SSI er etableret på adressen Gersonsvej 7, 2900 Hellerup.

SSI kan kontaktes på: E-mail: ssi@ssiadvokater.dk.

2. Udførelse af opgaver

SSI og kunden aftaler løbende den juridiske rådgivning, der skal leveres af SSI samt omfanget af den enkelte opgave. SSI forpligter sig over for kunden til at yde kvalificeret juridisk rådgivning til aftalt tid og i aftalt omfang.

Al advokatorisk bistand ydes i overensstemmelse retsplejelovens regler herunder de advokatetiske regler og hvidvasklovens regler om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme.

SSI undersøger altid i forbindelse med modtagelse af en ny opgave, om der foreligger en interessekonflikt i forhold til involverede parter i sagen. Såfremt der foreligger en interessekonflikt, henvises kunden til anden advokat.

SSI er forpligtet til at behandle alle modtagne oplysninger fortroligt. Tavshedspligten er gældende uden tidsbegrænsning.

Ophavsretten til det skriftlige materiale, som SSI udfærdiger og udleverer til kunden undervejs i processen tilhører advokatfirmaet.

Alle dokumenter opbevares, så længe lovgivningen kræver det. Herefter de bortskaffes med mindre andet er aftalt med kunden.

3. Honorar og fakturering

Størrelsen af SSI’s honorar for varetagelse af konkrete sager afhænger af sagens kompleksitet, ansvaret forbundet med opgaven, ressourceforbrug samt den specialistviden, som er nødvendig for at løse sagen.

I forbindelse med modtagelse af alle nye sager vil der altid på anmodning blive givet et prisestimat, som kun kan overskrides, hvis forudsætningerne for estimatet ændrer sig, eksempelvis som følge af nye påstande i en klagesag/retssag eller lignende. SSI vil altid orientere kunden på forhånd, hvis et tidligere givet prisestimat kan forventes overskredet som følge af ændrede forudsætninger.

Afhængigt af sagstypen opkræves et depositum, inden arbejdet påbegyndes. Størrelsen af depositummet afhænger af sagens karakter, kompleksitet og skønnede omfang. Depositummet vil oftest udgøre et mindre beløb end det endelige honorar.

Udlæg betales af kunden og omfatter alle gebyrer f.eks. klagegebyr, retsafgift, berammelsesafgift, tinglysningsafgift mv., rejseudgifter mv.

SSI afregner ikke for rejsetid i forbindelse med møder, der afholdes i Danmark

For løbende opgaver fakturerer SSI som udgangspunkt månedsvis bagud.

Betalingsbetingelserne er 30 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

4. Ansvarsbegrænsning og forsikring

SSI er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Ansvaret omfatter alene direkte tab. Følgeskader og enhver form for indirekte tab, herunder driftstab, tab af data eller goodwill, er således ikke er omfattet af virksomhedens ansvar.

SSI har tegnet professionel rådgiveransvarsforsikring og almindelig erhvervsansvarsforsikring hos HDI Global SE Denmark Branch.

SSI’s ansvar for vores juridiske rådgivning er begrænset til dækningssummen i henhold til vores ansvarsforsikring. Den enkelte advokat og juridiske rådgiver hos SSI er dækket med et beløb op til 3 mio. kr. pr. år. Herudover er samtlige advokater og juridiske rådgivere hos SSI forsikret med en årlig overliggende dækningssum på op til 10 mio. kr. (den årlige sum nedsættes ved udbetalinger under forsikringen). Forsikringsbevis kan fremsendes på anmodning.

SSI hæfter ikke for eventuelle fejl begået af andre rådgivere, som SSI har henvist kunden til, ligesom SSI ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som SSI efter aftale med kunden har overladt dele af opgavens løsning til.

5. Lovvalg og værneting

SSI’s rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister, der udspringer af den udførte rådgivning, kan alene indbringes for danske domstole.