Privatlivspolitik SSI Advokater

Advokatfirmaet Stæhr Schütze Ingemann behandler personoplysninger om klienter, modparter, vidner mm. der indgår i de rådgivningsopgaver, klagesager og retssager vi behandler.

I forbindelse med vores rådgivning og arbejde vil vi behandle oplysninger om dig eller oplysninger, som kan identificere dig, dvs. personoplysninger.

Vi respekterer naturligvis dig og dit privatliv, og har derfor i tillæg til de advokatetiske regler om fortrolighed og tavshedspligt fastsat, at dine personoplysninger behandles på den måde, som du kan læse i denne privatlivspolitik.

Vi har fokus på karakteren og omfanget af personoplysninger, og hvordan vi bedst beskytter dem. Derfor indsamler og behandler vi kun personoplysninger, der er tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til et lovligt formål, herunder varetagelse af klientforholdet og behandlingen af sagen. Vi indsamler og behandler ikke flere personoplysninger, end der er nødvendige for at opnå det formål, medmindre vi er forpligtet hertil i henhold til lovgivningen.

Vores indsamling og behandling af personoplysninger sker udelukkende til saglige og legitime formål. Såfremt vi ønsker at anvende personoplysninger til et andet formål end det, som de oprindeligt er indsamlet til, vil vi orientere herom, medmindre behandlingen er omfattet af vores tavshedspligt eller der er tale om håndhævelse af eksempelvis retskrav. Ved anonymisering af personoplysninger, så de registrerede personer ikke længere er identificeret eller identificerbare, kan vi dog anvende oplysningerne til andre formål uden orientering herom.

Vores indsamling og behandling af personoplysninger sker i henhold til en kontrakt, et samtykke, en retlig forpligtelse eller grundet andre legitime interesser, herunder fastlæggelse af retskrav der gøres gældende eller forsvares.

Vi holder øje med, at de personoplysninger, som vi behandler, ikke er urigtige eller vildledende, og vi sørger for at opdatere personoplysninger.

Vi deler ikke dine personoplysninger med nogen, men vi anvender IT-tjenester, revisorer og andre eksterne leverandører. I sådanne tilfælde skal disse selskaber og personer overholde vores sikkerhedskrav, indgå fortrolighedsaftaler og databehandleraftaler, og de må ikke bruge de personoplysninger, som de modtager fra os, til andre formål end dem vi har fastsat.

Da vi er advokater, kan personoplysninger videregives til vores klient(er), samarbejdspartnere, eller andre parter og deltagere, der er involveret i en sag. Vi videregiver også dine personoplysninger til registrering i offentlige myndigheders databaser og til brug for disse myndigheder, eksempelvis virk.dk eller minretssag.dk, og til brug for myndigheder, domstolene, voldgift, Klagenævnet for Udbud eller andre tvistløsningsorganers behandling.

Overfor vores leverandører har vi stillet krav om, at vores klient- og sagsoplysninger ikke opbevares eller behandles uden for Danmark. Vi overfører i øvrigt kun personoplysninger til behandling uden for EU og EØS, hvis det sker til en klient, modpart eller domstol mv.

Vi sletter personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til indsamlingen og behandlingen af de pågældende personoplysninger. Opbevaringsperioden kan derfor variere afhængig af det pågældende formål.

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger vedrørende fortrolighed og informationssikkerhed, der beskytter de indsamlede personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt, ændret, uautoriseret offentliggjort, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Dette omfatter bl.a., at adgang til personoplysninger fysisk og systemmæssigt begrænses til den jurist, som har et arbejdsrelateret behov for adgang hertil, og som har modtaget undervisning og instruktion i behandling af personoplysninger. Vi er alle underlagt fortrolighed og tavshedspligt. Det betyder også at vi anvender adgangskontrol, personlige adgangskoder, kryptering, backup-system samt opdaterede firewalls og anti-virusbeskyttelse.

Hvis du har spørgsmål til SSI Advokaters behandling af personoplysninger er du velkommen til at rette henvendelse til advokat og partner Kasper Ingemann Larsen.